Generelle vilkår

Artikel 1 - Definitioner


Følgende udtryk er defineret i disse generelle vilkår og betingelser:

"fortrydelsesfrist": den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

"Forbruger": en fysisk person, der ikke handler i sin erhvervsmæssige egenskab, og som har indgået en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

"dag": en kalenderdag;

"tidsaftale": en fjernsalgsaftale om et sæt varer og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe strækker sig over en vis periode.

"varigt medium": ethvert redskab, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der er tilgængelig for fremtidig reference og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

"fortrydelsesret": forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

"erhvervsdrivende": en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser på afstand til forbrugere

"fjernkontrakt": en kontrakt, hvor der indtil kontraktens indgåelse kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker inden for et system, der er organiseret af den erhvervsdrivende med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser

"fjernkommunikationsteknik": de midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser" betyder disse generelle vilkår og betingelser for den erhvervsdrivende.Artikel 2 - Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for alle fjernsalgsaftaler og ordrer, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal forbrugeren have adgang til teksten til disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, at de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos forbrugeren, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.

Uanset det foregående stykke skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i tilfælde af en fjernsalgsaftale, der indgås elektronisk, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form inden fjernsalgsaftalens indgåelse på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt til forbrugeren gratis, enten elektronisk eller på anden måde, hvis forbrugeren anmoder herom.

Hvis produkt- eller tjenestespecifikke bestemmelser finder anvendelse ud over disse almindelige forretningsbetingelser, finder punkt 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren skal altid henholde sig til den mest gunstige bestemmelse i tilfælde af modstridende almindelige forretningsbetingelser.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i kontrakten og disse generelle vilkår og betingelser i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale med en bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på den oprindelige bestemmelses anvendelsesområde.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, vil blive vurderet "i overensstemmelse med ånden" i disse generelle betingelser.

Enhver tvetydighed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle betingelser.


Artikel 3 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet skal bekræftes. Entreprenøren har ret til at ændre og justere tilbuddet.


Tilbuddet skal indeholde en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender billeder, er disse en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for den erhvervsdrivende.

Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller ophævelse af kontrakten.


Billederne af produkterne afspejler de produkter, der tilbydes. Leverandøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

Hvert tilbud indeholder oplysninger, hvoraf forbrugeren kan se, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Dette gælder især for følgende punkter:

prisen inklusive afgifter

de eventuelle omkostninger ved overførslen

hvordan kontrakten skal indgås, og hvilke skridt der skal tages for at dette kan ske

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej

hvordan betaling, levering og opfyldelse af kontrakten skal finde sted;

fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den normale grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

om aftalen arkiveres efter indgåelsen og i givet fald, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

de midler, hvormed forbrugeren kan kontrollere og, hvis han ønsker det, korrigere de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen, inden den indgås.

de sprog, på hvilke kontrakten kan indgås, med undtagelse af svensk

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og hvordan forbrugeren kan få adgang til disse adfærdskodekser ad elektronisk vej

fjernkontraktens minimumsvarighed i tilfælde af en længere transaktion.

Valgfrit: størrelser, farver og materialer er tilgængelige.

Aftalen er indgået, jf. dog bestemmelserne i stk. 4, når forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat i tilbuddet, er opfyldt.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende uden unødig forsinkelse bekræfte modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har kvitteret for modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren træde tilbage fra aftalen.

Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert onlinemiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Den erhvervsdrivende kan - inden for de retlige rammer - indhente oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og om alle forhold og faktorer, der er relevante for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller at stille visse betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

Den erhvervsdrivende skal give forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en måde, der gør det muligt for forbrugeren at lagre dem på et varigt medium:

adressen på den erhvervsdrivendes tyske filial, som forbrugeren kan henvende sig til i tilfælde af en klage;
de betingelser og midler, hvorunder forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten er udelukket;
oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse.
Betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
Hvis der er tale om en løbende forpligtelse, gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

Enhver kontrakt indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er til rådighed i tilstrækkelige mængder.

Artikel 5 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en modtager, der tidligere er udpeget af forbrugeren og den erhvervsdrivende, har modtaget varerne.

I denne periode skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt tilbehør og så vidt muligt i dets oprindelige stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet ham.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre dette i form af en skriftlig meddelelse/email. Hvis forbrugeren har gjort brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at han har returneret det leverede produkt rettidigt, f.eks. ved hjælp af en postkvittering.

Hvis forbrugeren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har informeret den erhvervsdrivende om, at han har til hensigt at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, er købet endeligt.

Artikel 6 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han bære omkostningerne ved returnering af varerne.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter, at forbrugeren har hævet aftalen. Dette er betinget af, at den erhvervsdrivende allerede har modtaget varerne, eller at der er fremlagt afgørende beviser for, at varerne er blevet returneret i deres helhed.


Artikel 7 - Undtagelser fra fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten med hensyn til de i stk. 2 og 3 omhandlede produkter. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende har gjort dette klart på tidspunktet for tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter, som

som den erhvervsdrivende udarbejder efter forbrugerens specifikationer.
som klart er af personlig karakter
som ikke kan returneres på grund af deres art
som forringes eller ældes hurtigt
hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen kontrol over;
For enkelte aviser og magasiner;
For lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
Til hygiejneprodukter, hvis forseglingen er blevet brudt af forbrugeren.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser, som er

for indkvartering, transport, forplejning eller fritidsaktiviteter på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum
hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
væddemål og lotterier.


Artikel 8 - Pris

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på produkterne og/eller tjenesterne ikke forhøjes, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

Uanset det foregående afsnit kan forhandleren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som forhandleren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne sammenhæng med udsving og det forhold, at de anførte priser er vejledende priser, skal angives i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser eller forskrifter.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er godkendt af iværksætteren og:

de følger af lovbestemmelser eller forskrifter, eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.


Specifikke ekstra toldomkostninger og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal betales af forbrugeren.


Der tages forbehold for tryk- og satsfejl i alle priser. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af trykfejl er kontrahenten ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.Artikel 9 - Overensstemmelse og garanti

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelsesegnethed samt de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til anden brug end normal brug.

Enhver garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren berører ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder og retsmidler over for den erhvervsdrivende i henhold til aftalen.

Eventuelle fejl eller defekte leverede produkter skal meddeles den erhvervsdrivende skriftligt inden for 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.


Entreprenørens garantiperiode skal svare til producentens garantiperiode. Entreprenøren er på ingen måde ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens specifikke brug eller for rådgivning om brugen eller anvendelsen af produkterne.


Garantien gælder ikke, hvis:

forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;

de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet uagtsomt eller i strid med den erhvervsdrivendes anvisninger og/eller emballagen;

Manglen skyldes helt eller delvist lovbestemmelser, der er udstedt eller vil blive udstedt for de anvendte materialers art eller kvalitet.


Artikel 10 - Fortsatte forretningsforbindelser: Varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser med op til en måneds varsel i overensstemmelse med de aftalte opsigelsesregler.

Forbrugeren kan indgå en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller levering af tjenesteydelser og opsige den til enhver tid ved udløbet af løbetiden med forbehold af de gældende opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er omhandlet i de foregående stykker.

opsige dem til enhver tid og ikke begrænse dem til en bestemt dato eller periode

afslutte dem i det mindste på samme måde, som han afsluttede dem

altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel som den erhvervsdrivende selv har fastsat.

Udvidelse


En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller levering af tjenesteydelser kan ikke stiltiende forlænges eller fornys for en bestemt periode.

Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale om periodisk levering af dagblade, ugeaviser eller tidsskrifter automatisk forlænges med en fast periode på højst tre måneder, forudsat at forbrugeren har mulighed for at opsige den forlængede aftale inden udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale om periodisk levering af varer eller tjenesteydelser kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har mulighed for at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og højst tre måneder, hvis aftalen vedrører periodisk levering af dagblade eller ugeblade og tidsskrifter, men mindre end en gang om måneden.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade, nyheder og ugeblade (prøve- eller introduktionsabonnement) forbliver ikke i kraft i stilhedsperioden og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

For aftaler med en løbetid på mere end et år kan forbrugeren til enhver tid efter udløbet af et år opsige aftalen med op til en måneds varsel, medmindre rimelighed og rimelighed forhindrer opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.Artikel 11 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal beløb, som forbrugeren skylder, betales senest syv arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesperiode. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, løber denne frist fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Forbrugeren er forpligtet til straks at underrette den erhvervsdrivende om eventuelle ukorrektheder i de afgivne oplysninger eller i de foretagne betalinger.

Hvis forbrugeren ikke opfylder sine forpligtelser, har den erhvervsdrivende ret til at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd, inden for de lovbestemte grænser.

Artikel 12 - Klager

Reklamationer vedrørende opfyldelsen af aftalen skal være fuldstændigt og klart beskrevet og indsendes til den erhvervsdrivende senest syv dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, skal besvares senest 14 dage efter modtagelsen. Hvis en klage forudsigeligt kræver længere tid, skal den erhvervsdrivende inden for 14-dagesperioden give en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses i mindelighed, bliver den en tvist, der er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt erklærer andet.

Hvis den erhvervsdrivende mener, at klagen er berettiget, erstatter eller reparerer han de leverede produkter gratis efter eget skøn.

ANVENDELIG LOV

Disse brugsbetingelser og eventuelle separate aftaler, som vi tilbyder dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.